Cartlanna Údair: cumannofg

Comhdháil Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge 2017

Comhdháil 2017

Reachtáilfear Comhdháil Bhliantúil Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar an Aoine, 15 Meán Fómhair 2017. Tá sonraí iomlána agus clár na Comhdhála le fáil ag an nasc thíos.  Tá súil againn go mbeidh tú ábalta a bheith inár dteannta ar an lá.

Please click link below for details of the Irish Officers’ Association Annual Conference, which takes place in Dublin on Friday, 15th September.

 

Comhdháil COFG 2017

Advertisements

Plécháipéis agus Moltaí COFG don tSeirbhís Phoiblí

Is féidir an phlécháipéis is déanaí atá comhaontaithe idir na baill de Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge a léamh ag an nasc thíos. Tá Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge curtha ar bun le go mbeadh comhoibriú, cumarsáid, agus malartú eolais idir na hOifigigh Forbartha Gaeilge sa tseirbhís phoiblí le go mbeifí in ann feabhas a chur ar na seirbhísí atá ar fáil i nGaeilge don phobal.

 

Pléicháipéis COFG Leagan Mheán Fómhair 2017

Comhbhrón

OonaghNíCheilleacháir

Bean uasal lách ar lár.

Ba mhaith le baill uilig Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge comhbhrón ó chroí a dhéanamh le muintir Oonagh Ní Cheilleacháir, Iar-Oifigeach Forbartha Gaeilge le Comhairle Contae Mhaigh Eo, a fuair bás inniu i ndiaidh tréimhse tinnis.

B’ábhar misnigh í Oonagh i gcónaí agus í ag plé le ceist na Gaeilge agus í i mbun oibre len a leath-bhádóirí.

Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge

Plécháipéis agus Moltaí COFG don tSeirbhís Phoiblí

Is féidir an phlécháipéis atá comhaontaithe idir na baill de Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge a léamh ag an nasc thíos. Tá Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge curtha ar bun le go mbeadh comhoibriú, cumarsáid, agus malartú eolais idir na hOifigigh Forbartha Gaeilge sa tseirbhís phoiblí le go mbeifí in ann feabhas a chur ar na seirbhísí atá ar fáil i nGaeilge don phobal.

 

Plécháipéis ar Sheirbhísí Stáit trí Ghaeilge.

Pléicháipéis COFG Leagan Mheán Fómhair 2017

 

Comhdháil Lae: Seirbhísí Gaeilge, Éifeacht agus Luach Airgid

Beidh Comhdháil Lae dar teideal Seirbhísí Gaeilge: Éifeacht agus Luach Airgid á reáchtáil ag Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge sna hÚdaráis Áitiúla Déardaoin 16 Deireadh Fómhair 2014. Beidh meascán de cheardlanna agus plé ar dhea-chleachtais i dtaca leis na Meáin Shóisialta agus Suíomhanna Idirlín, Oiliúint Foirne le Gaeilge, Acht na dTeangacha Oifigiúla, Scéimeanna Teanga nó Rialacháin, Earcaíocht nó Oiliúint, agus Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge. Beidh Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh T.D. i láthair, chomh maith leis an Choimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill.

Tuilleadh Eolais sa fhógra thíos.

Comhdháil Conference 16-10-2014-0

Litir chuig an Taoiseach

TAG: Litir chuig An Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith T.D.

25ú Feabhra 2014

A Thaoisigh, a chara,

Fáiltíonn Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge roimh fhógairt Choimisinéara Teanga nua, Rónán Ó Domhnaill ag an Rialtas le déanaí. Sin ráite, is mór an chúis imní dúinn go bhfuil na constaicí céanna a thug ar Sheán Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga reatha, éirí as an bpost fós os comhair an Choimisinéara nua.

Mar eagraíocht atá meáite ar an seirbhís Gaeilge is fearr ón tSeirbhís Phoiblí a fhorbairt do chustaiméirí, is mian linn tú a choimeád ar an eolas faoin obair atá ar bun againne ar an líne tosaigh chun cuspóirí Acht na dTeangacha Oifigiúla a fhíorú agus ár gcuid moltaí chun sin a dhéanamh sa tslí is éifeachtaí gan aon chostas breise a chur os do chomhair amach.

Easpa Foirne le Gaeilge

Tá leibhéal na seirbhísí trí Ghaeilge atá á cur ar fáil ag comhlachtaí poiblí sa nGaeltacht, agus lasmuigh di, ag braith go hiomlán ar dhóthain foirne le hinniúlacht sa Ghaeilge a bheith ar fáil chuige sin. Ní féidir a bheith cinnte go mbeidh foireann le hinniúlacht sa Ghaeilge ar fáil faoin gcóras mar atá, agus dá bharr sin, tá soláthar seirbhísí trí Ghaeilge míshásúil.

Cothaíonn seo easpa muiníne i measc muintir na Gaeltachta in ábaltacht an Stáit seirbhísí Ghaeilge d’ard chaighdeán a chur ar fáil, rud a dhíspeagann lucht labhartha na Gaeilge na seirbhísí seo a éileamh, ainneoin a gcuid cearta faoin mbunreacht.

Is é an dlúth cheangal idir soláthar seirbhísí trí Ghaeilge agus earcaíochta sa tSeirbhís Phoiblí croí na ceiste. Is léir go bhfuil an bac ar earcaíocht sa tseirbhís phoiblí ag cur isteach ar infhaighteacht fhoirne le Gaeilge mar atá molta ag an gCoimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin sa cháipéis, ‘Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003’ (Iúil 2011) – MoladhUimhir 6, lth 15. Mura ndéanfar a dhóthain daoine le Gaeilge líofa á earcú isteach sachóras, sé sin 30% ar bhonn leanúnach, ní féidir bheith ag súil le seirbhísí Gaeilge asholáthar i slí éifeachtach ná ar bheagán chostas.

Chuirfeadh réiteach na mórcheiste seo cúram an Stáit ó thaobh caomhnú na Gaeilge mar theanga phobal sa Ghaeltacht ar an mbonn cheart, rud a chomhlíonfadh ceann de phríomh chuspóirí Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais.

I dteanna caomhnú na nGaeltachtaí, chuirfeadh an cinneadh seo ann féin ar chumas an Státchórais timpeallacht dearfach a chothú, ionas gur féidir le pobal na Gaeilge ar dtús agus pobal na hÉireann i gcoitinne, a gcuid gcúraimí a dhéanamh leis an Stáit trí Ghaeilge.

Córas na Scéimeanna Teanga

Ar mhaithe le cur le héifeacht ar bheagán costais, ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar chóras na Scéimeanna Teanga, córas atá an‐chiotach mar atá. Baineann go leor dlúthshaothair leis agus ní chruthaíonn sé aon chomhsheasmhacht idir sheirbhísí trí Ghaeilge trasna na hearnála poiblí. Tá roinnt mhaith deacrachtaí ag baint le cur i bhfeidhm chóras na Scéimeanna agus níl sé ag feidhmiú mar ba cheart. B’fhearr go mór ‘Sraith de RialacháinReachtúla náisiúnta a fhorbairt, ina gcuimsítear bunaidhmeanna agus dualgaisí Acht na dTeangacha Oifigiúla agus na Scéimeanna Teanga éagsúla’.

Mar a mhol an Coimisinéir Teanga sa cháipéis thuasluaite ‐ Moladh Uimhir 5, lth 14 ‐ séard atá ag teastáil ná “cur chuige comhtháite a d’aithneodh na seirbhísí trí Ghaeilge is mó abhfuil éileamh ag an bpobal orthu …… bunaithe ar rialacháin reachtúla ……. agus a leagfadhsíos an leibhéal seirbhísí i nGaeilge a bheadh le soláthar ag comhlachtaí poiblí a bheadhrangaithe chuige sin de réir critéar ar leith.” Seo córas atá á bheartú don Bhreatnais sa Bhreatain Bheag faoi láthair.

Ónár dtaithí féin ar an líne tosaigh oibríonn córas dá leithéid (féach seicliosta samplach iniata) agus chinnteodh rialacháin dá leithéid go mbeadh an Earnáil Phoiblí agus a gcuid custaiméirí ar aon tuiscint ar na seirbhísí trí Ghaeilge a bheadh ar fáil.

“Bheadh sé debhuntáiste …..go laghdófaí go mór an riachtanas foirne le plé leis an réimse seo ………..agusd’fhéadfadh comhsheasmhacht a bheith ann idir na hearnálacha éagsúla go léir”.

Ba mhór dúinn an deis lenár moltaí a phlé leat agus táimid ar fáil chun bualadh leat chuige sin ach gaoth an fhocail a fháil.

Is sinne, le deamhéin,

thar ceann Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí

Cathaoirleach: Roibeard Ó hEartáin, Co. Chiarraí

Rúnaí: Máire Seó Breathnach, Co. Phort Láirge

Oifigeach Caidrimh Poiblí: Aoileann Nic Dhonncha, Átha Cliath Theas

Suíomh Idirlín: Seán Ó Daimhín, Co. Dhún na nGall

Meáin Shóisialta: Oonagh Ní Chéileachair, Co. Mhaigh Eo

An Rúnaí: Máire Seó Breathnach, Baile na Móna, Béal Abha, Aird Mhór, Co. Phort Láirge.

cumannofg@hotmail.com

Éirí as Post an Choimisinéara Teanga

Bilingual pdf version: Resignation of Coimisinéir Teanga

Tubaiste ollmhór é Seán Ó Cuirreáin a chailliúint mar Choimisinéir Teanga d’fhorbairt seirbhísí Gaeilge sa líne tosaigh” a deir Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) ón earnáil phoiblí. Fágann seo go mbeidh easpa foirne le hinniúlacht in dhá theanga oifigiúla an Stáit fós ag cur laincisí ar eagraíochtaí stáit a gcuid seirbhísí a sholáthar don phobal i nGaeilge san am amach romhainn. Éilímid ar an Taoiseach Enda Ó Cionnaith agus ar an Rialtas gníomhú láithreach chun muinín a chothú athuair i dtacaíocht an Stáit don Ghaeilge, teanga náisiúnta agus céad teanga oifigiúil na tíre seo.sean-o-cuirreai-390x285

“Cúis díomá dúinn, in éineacht leis an gCoimisinéir, an mhoill ata curtha ar an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2013, go háirithe i bhfianaise an éilimh ó mhórán eagraíochtaí pobail agus stáit go gcuirfí córas earcaíochta úr in áit a dheimhneoidh go mbeidh daoine le Gaeilge á earcú isteach san earnáil phoiblí chun freastal ar phobal na Gaeilge , sa Ghaeltacht agus taobh amuigh di” arsa Oifigeach Caidrimh Phoiblí COFG Aoileann Nic Dhonncha.

“Chomh maith le freastal ar phobal na Gaeltachta, tá Gaelscoileanna ag oscailt trasna na tíre agus tá seirbhísí Gaeilge ag teastáil chun freastal ar na hiarscoláirí seo.  Caithfear níos mó béime a chur ar an nGaeilge agus earcaíocht ar siúl sna comhlachtaí poiblí ionas gur féidir linne san earnáil phoiblí ár ndualgais teanga a chur i bhfeidhm, gan chostas breise, ag an líne tosaigh mar is ceart” a deir Aoileann Nic Dhonncha.

Gabhann Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge buíochas leis an gCoimisinéir Seán Ó Cuirreáin as an gcabhair agus tacaíocht a thug sé dúinne atá i mbun oibre ag an líne tosaigh chun Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm san earnáil phoiblí. Is cailliúint ollmhór é Seán, mar Choimisinéir do lucht labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus é ina cheannródaí fíor-ghairmiúil a thug ardseirbhís don gCustaiméir agus don Stát araon.

Tá leibhéal na seirbhísí trí Ghaeilge atá á chur ar fáil ag comhlachtaí poiblí sa nGaeltacht, agus lasmuigh di, ag brath go hiomlán ar dhóthain foirne le hinniúlacht sa Ghaeilge a bheith ar fáil chuige sin. Ní féidir a bheith cinnte go mbeidh foireann le hinniúlacht sa Ghaeilge ar fáil faoin gcóras mar atá, nó faoin gcóras nua atá molta ag an Rialtas le déanaí, agus dá bharr sin, tá soláthar seirbhísí trí Ghaeilge míshásúil.  Cothaíonn seo easpa muiníne in ábaltacht an Stáit seirbhísí Gaeilge d’ardchaighdeán a chur ar fáil, rud a bhaineann an bonn ó éileamh Phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ar Sheirbhísí Gaeilge ón Stáit, ainneoin a cuid cearta faoin mbunreacht.

Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge


Oifigeach Caidrimh Poiblí: Aoileann Nic Dhonncha, Co Átha Cliath Theas (086) 8228916.

Cathaoirleach: Roibeard Ó hEartáin, Co. Chiarraí  (087) 7989727.

Rúnaí: Máire Seó Breathnach, Co. Phort Láirge.

Suíomh Idirlín: Seán Ó Daimhín, Co. Dhún na nGall.

Meáin Shóisialta: Oonagh Ní Chéilleachair, Co. Mhaigh Eo.

Teagmháil: cumannofg@hotmail.com